Privacyverklaring

We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door de NV Debal Coatings, verder genoemd Debal Coatings, Industrieweg 29 8800 BEVEREN, KBO 0415.109.718. Debal Coatings  verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding. Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kan u ons steeds contacteren op het volgende contactadres : info@ciranova.be

 U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

2. Wat zijn persoonsgegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Debal Coatings verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. 

Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers.

 •  
 • Om te weten wie u bent: Naam, voornaam en adresgegevens
 • Om u te contacteren: Telefoonnummer en/of e-mailadres1
 • Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres noteren om een contactoverzicht op te bouwen

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond?

Naargelang de situatie heeft Debal Coatings bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten/producten te kunnen aanbieden. De informatie die Debal Coatings opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het onrechtstreeks consulteren van uw persoonsgegevens op websites, zoekmachines, platformen, … is ons gerechtvaardigd belang. 

 •  
 •  Voor leveranciers worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.
 •  Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Debal Coatings : uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren

5. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen. Debal Coatings verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 4 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

6. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 4 te verwezenlijken.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval passief bijgehouden conform de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Vervolgens wordt uw dossier in een gearchiveerde vorm opgeslagen.

7. Wat zijn mijn rechten ter bescherming van mijn persoonsgegevens?

 • 7.1  Recht op toegang en inzage
  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector
  Debal Coatings zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …). U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.
   
 • 7.2  Recht op verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
   
 • 7.3  Recht van verzet
  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
   
 • 7.4  Recht van gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en ‘machineleesbare’ vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
   
 • 7.5  Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.
   
 • 7.6 Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons op +32 (0)51 30 11 40 or info@ciranova.be.
 • 7.7  Klachten
  U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevens Beschermings Autoriteit (GBA) : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

9. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen statisch document, het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Als wij wijzigingen aanbrengen, werken we de datum bij waarop deze voor het laatst werd gewijzigd.  Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Privacyverklaring worden onmiddellijk van kracht.

Onze dealers in uw omgeving

open

Deel uw realisatie!

Bezorg ons uw Ciranova project en wij zetten het voor u wereldwijd in de kijker. Bedankt om ons uw foto’s te mailen.

info@ciranova.be

×